Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Regulując należność za przedszkole w tytule płatności proszę podać imię i nazwisko rodzica oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.
Rachunek bankowy przedszkola
Getinbank

51 1560 0013 2003 7831 0000 0018

CUW Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 47

Opłaty za przedszkole dokonujemy do 15-go każdego miesiąca.

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
UCHWAŁA NR XXXI/413/17
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943, Dz.U. z 2016 r. poz.1985, poz.1954,poz.1010, poz. 2169) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się, że przedszkola publiczne, prowadzone przez Miasto Piotrków Trybunalski zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie.
§ 2. Ustala się odpłatność 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 uchwały.
§ 3. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 uchwały o 50% na drugie i każde następne dziecko
w przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLII/752/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014r. w
sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków zwolnienia z tych opłat zmieniona Uchwałą
Nr XLIV/786/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 maja 2014 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 UCHWAŁA NR XII/247/11
 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
 z dnia 28 września 2011 r
 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli
samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.
Na podstawie art. 14 ust. 5 oraz art. 6 ust. 1 w związku z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany:DZ.U.z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,poz. 1658,Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292,Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 16,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r., Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r.,Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r., Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 672, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 \
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

        § 1.Ustala się bezpłatny 5 godzinny pobyt dzieci w publicznych przedszkolach samorządowych
prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, zwanych dalej przedszkolami, w zakresie
nauczania, wychowania i opieki.
        § 2. Świadczeniami Przedszkoli przekraczającymi podstawę programową wychowania przedszkolnego, są:
  1) zajęcia reedukacyjne (wyrównujące);
  2) zajęcia wynikające z zapewnienia dodatkowej opieki;
  3) zajęcia utrwalające zdobyte wiadomości;
  4) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe, autorskich programów
własnych przedszkoli dotyczących, w szczególności:
      a) wspierania zdolności twórczych dzieci,
      b) zdrowia emocjonalnego,
      c) adaptacji dzieci w środowisku,
      d) wzajemnych relacji dzieci i rodziców;
  5) Organizowanie przez przedszkola uroczystości i imprez okolicznościowych,na wniosek rodziców
lub przedstawicieli środowiska lokalnego.
        § 3. 1. Ustala się odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
wykraczającą poza pięciogodzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu według stawki w wysokości
0,17% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
            2.  Odpłatności nie nalicza się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za każdą godzinę
nieobecności.
        § 4.1. Upoważnia się dyrektorów do rozpatrywania wniosków rodziców (opiekunów) dziecka
o przyznanie ulgi w opłacie.
              2. Zasady i tryb przyznawania ulg określa załącznik do niniejszej uchwały.
        § 5. Dyrektor przedszkola podpisuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka umowę cywilno-prawną,
regulującą czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń
udzielanych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat.
        § 6. Uchwała Nr XXXVII/646/09 Rady Miasta w Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę
Piotrków Trybunalski (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 194, poz.1771 z dnia 08.07.2009 r.)
utraciła moc na podstawie art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
          § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
        § 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.                                                         
         
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XII/247/11
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 28 września 2011 r.

I. Zasady przyznawania ulg w opłatach w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo:
  1. Wysokość przysługującej ulgi zależy od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny:
    a) jeżeli dochód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1
uchwały – opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 50% opłaty określonej w § 3 ust. 1 uchwały,
    b) jeżeli dochód wynosi od 50% do 100% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 –
opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 65% opłaty określonej w § 3 ust. 1 uchwały,
    c) jeżeli dochód przekracza minimalne wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały – opłata
za drugie i każde następne dziecko wynosi 80% opłaty określonej w § 3 ust. 1 uchwały.
2. Dochód, o którym mowa w pkt 1, ustalany jest na podstawie: zaświadczeń pracodawcy o wynagrodzeniu,
odcinków rent i emerytur lub innych dokumentów potwierdzających osiągane dochody.

II. Ulgi w opłatach dla rodziców (opiekunów) znajdujących się w trudnej sytuacji  materialnej
1. Ulgi w opłatach rozpatruje komisja powołana przez dyrektora, który jej
przewodniczy. W skład komisji obok dyrektora, wchodzą:
    a) przedstawiciel rady pedagogicznej,
    b) przedstawiciel rodziców lub prawny opiekun.
2. Rozpatrując wnioski o udzielenie ulg, komisja uwzględnia:
    a) sytuację materialną rodziców (opiekunów) dziecka, w oparciu o wywiad
środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie,
    b) opinię nauczyciela o sytuacji rodzinnej dziecka,
a następnie podejmuje decyzję co do zakresu i wysokości ulg.
3. Ulga w opłatach, obejmuje świadczenia wykraczające poza realizację
podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
4. Ulga przyznawana jest na czas określony od 1 do 10 miesięcy. Do
przyznanej ulgi rodzic (opiekun) zachowuje także prawo, jeżeli dziecko
(dzieci) uczęszcza do przedszkola w czasie przerwy wakacyjnej
(przedszkola dyżurujące).

Załączniki artykułu