Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Dokumenty przedszkola

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o :

♦podstawę programową wychowania w przedszkolu 
♦roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
♦miesięczne rozkłady materiału dla poszczególnych grup
oraz programy:
♦programy do pracy indywidualnej
♦program profilaktyki
♦program wychowawczy
♦program,,Czyste Powietrze wokół nas" 
♦Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej ,,Akademia Aquafresh"

ZASAD PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 11 :

 
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola :

Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką  rodziców (prawnych opiekunów).
Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są :

Rozebrać dziecko w szatni,
Osobiście przekazać nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza lub przekazać osobiście osobie dyżurującej.
Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola np. wejściem przed budynkiem, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć itp.

Odbieranie dzieci z przedszkola.
Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
Rodzice prawni opiekunowie lub osoby upoważnione do odbiory dziecka  z chwilą pojawienia się w placówce mają obowiązek osobiście odebrać dziecko z sali od nauczycielki. Rodzice od tego momentu ponoszą za dziecko całkowita odpowiedzialność, aż do momentu opuszczenia budynku. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, szatni, schodach itp.
Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu do 16 roku życia (tylko   w przypadku pisemnej zgody  rodziców)

W przypadku odbierania z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki  o zamiarze odbioru dziecka.
Rodzice ( prawni opiekunowie )na początku roku szkolnego wypełniają oświadczenia dotyczące osób uprawnionych do odbioru dziecka   z placówki.
W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub w dniu poprzedzającym
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go.
Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualny telefon kontaktowy.
W sytuacjach budzących wątpliwości należy skontaktować się z rodzicami dziecka.


 

Załączniki artykułu

procedura-postepowania-w-przyp-1472747184 (doc) 0.03mb, (pobrań: 263)

Poniedziałek 24 stycznia 2022

Chwalibog, Franciszek, Milena, Wera, Ksenia, Rafał, Tymoteusz