Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Dokumenty przedszkola

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o:

♦podstawę programową wychowania w przedszkolu 
♦roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
♦miesięczne rozkłady materiału dla poszczególnych grup oraz programy:
♦programy do pracy indywidualnej
♦program profilaktyki
♦program wychowawczy
♦Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej ,,Akademia Aquafresh"

Zasady przyprowadzania i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców lub opiekunówprawnych w Przedszkolu Samorządowym nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim.
 

Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola np. wejściem przed budynkiem,w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć itp.
Rozebrać dziecko w szatni.
Osobiście przekazać nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza lub przekazać osobiście osobie dyżurującej.

Odbieranie dzieci z przedszkola.

Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
Rodzice prawni opiekunowie lub osoby upoważnione do odbiory dziecka  z chwilą pojawienia się w placówce mają obowiązek osobiście odebrać dziecko z sali od nauczycielki. Rodzice od tego momentu ponoszą za dziecko całkowita odpowiedzialność,aż do momentu opuszczenia budynku.Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie,zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, szatni, schodach itp.
Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu do 16 roku życia(tylko w przypadku pisemnej zgody rodziców).

W przypadku odbierania z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki  o zamiarze odbioru dziecka.
Rodzice (prawni opiekunowie)na początku roku szkolnego wypełniają oświadczenia dotyczące osób uprawnionych do odbioru dziecka z placówki.
W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub w dniu poprzedzającym.
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go.
Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualny telefon kontaktowy.
W sytuacjach budzących wątpliwości należy skontaktować się z rodzicami dziecka.

Załączniki artykułu

procedura-postepowania-w-przyp-1472747184 (doc) 0.03mb, (pobrań: 306)

Środa 01 lutego 2023

Brygida, Winand, Winanda, Seweryn, Żegota, Zybert, Zybracht, Zybart, Zygbert, Piotr