Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =

ZASADY REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023


Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się na wolne miejsc do poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości organizacyjnych danej placówki. Do przedszkola samorządowego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach samorządowych do dnia 28 lutego 2022 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2022/2023.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Postępowanie rekrutacyjne od 01.03.2022 do 21.03.2022 r.
Postępowanie uzupełniające od 04.05.2022 r. do 06.05.2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Postępowanie rekrutacyjne od 23.03.2022 r. do 28.03.2022 r.
Postępowanie uzupełniające od 09.05.2022 r. do 13.05.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Postępowanie rekrutacyjne 09.03.2022 r. godz. 14.00
Postępowanie uzupełniające 16.05.2022 r. godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Postępowanie rekrutacyjne 29.03.2022 r. godz. 14:00
Postępowanie uzupełniające 16.05.2022 r.  godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie rekrutacyjne 01.04.2022 r. godz. 14:00
19.05.2022 r. godz. 14:00

Rodzice składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.
We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach. Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.


Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.

Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE (1punkt)
Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!

KRYTERIA DODATKOWE
Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja – 3 pkt.
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km – 1 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.

II. ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2022/2023.

Wykazwolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim:
3-4 latki (2019, 201 8rok urodzenia) - 6 wolnych miejsc
5-6 latki(2017,2016 rokurodzenia) - 18 wolnych miejsc 

Załączniki artykułu

wniosek_przedszkole_2022_2023 (doc) 0.08mb, (pobrań: 210)
Klauzula informacyjna Przedszkola - rekrutacja (doc) 0.02mb, (pobrań: 103)
Oświadczenie o wielodzietności (doc) 0.03mb, (pobrań: 86)
Oświadczenie o zatrudnieniu (doc) 0.03mb, (pobrań: 120)
Oświadczenie odległość (doc) 0.03mb, (pobrań: 100)
Oświadczenie piecza zastępcza (doc) 0.03mb, (pobrań: 57)
Oświadczenie rodzica samotnego (doc) 0.03mb, (pobrań: 64)
Potwierdzenie woli (doc) 0.03mb, (pobrań: 97)
Oświadczenie-rodzeństwo (doc) 0.01mb, (pobrań: 31)
zarz-1645979372 (2) (doc) 0.01mb, (pobrań: 33)

Środa 01 lutego 2023

Brygida, Winand, Winanda, Seweryn, Żegota, Zybert, Zybracht, Zybart, Zygbert, Piotr