Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Deklaracja Dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =

Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego Nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedszkole Samorządowe Nr 11 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Grzędowska.
 • E-mail: przedszkole11@przedszkole11.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7325551

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97–300 Piotrków Trybunalski, ul. Mickiewicza 98/102
 • E-mail: przedszkole11@przedszkole11.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7325551

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jednokondygnacyjny, parterowy, posiada 7 wyjść, posiada balkony, które również służą
jako wyjścia ewakuacyjne.
Przedszkole posiada 5 sal zajęć, do których przechodzi się z wejścia głównego, przez hol i szatnie.
Nie ma schodów i wind, jest łagodny podjazd przy wejściach głównych, wejścia dostępne dla osób
niepełnosprawnych ruchowo i na wózkach.
Podjazd od strony parkingu do wejścia głównego, oraz od strony ogrodu, szerokie drzwi
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Przed budynkiem przedszkola od strony ul. Mickiewicza są miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
Nie ma informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach.
Nie m a możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu lub online.