Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Zajęcia w przedszkolu w czasie obostrzeń

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
INF
Drodzy Rodzice – zajęcia w przedszkolu w czasie obostrzeń.
 
W związku z wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.     w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na wniosek (w załącznikach) złożony do dyrektora przedszkola będą zorganizowane w placówce zajęcia dla dzieci:
 
rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
rodziców dzieci, którzy:
są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
wykonują działania ratownicze,
są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
 
 
UWAGA
Dla wszystkich pozostałych dzieci zajęcia będą zorganizowane w trybie zdalnym. Wszelkie informacje można pozyskać od nauczycieli z poszczególnych grup; na bieżąco będą zamieszczane na stronie www przedszkola – patrz grupa I, II, III, IV, V.
 
Życzymy Wszystkim Dzieciom, Rodzicom i Dziadkom dużo zdrowia oraz dzieciom szybkiego powrotu do przedszkola.
 

Załączniki artykułu

Wniosek (1) (docx) 0.02mb, (Pobrań: 23)
Drodzy Rodzice (1) (docx) 0.02mb, (Pobrań: 28)
powrót